duminică, aprilie 11, 2021
Acasă REVISTA ONLINE Articole Abuzul legislativ şi financiar al A.N. APELE ROMÂNE

Abuzul legislativ şi financiar al A.N. APELE ROMÂNE

NOTĂ
privind abuzul legislativ şi financiar al A.N. APELE ROMÂNE prin completarea și modificarea legislației.

PATRONATUL ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE AGREGATE MINERALE DIN ROMÂNIA, constituit la nivelul acestui domeniu de activitate este în parteneriat cu Confederația Patronatul Român.

Patronatul Producătorilor de Agregate Minerale din România are în componență operatori economici cu capital privat titulari de licențe/permise de exploatare care asigură productia pe țară de:
a. Peste 51% Dacit, Porfir, Riolit.
b.Intre 31% – 50% Andezit, Bazalt, Diabaz, Diorit, Sisturi verzi, Nisip,
c.Pâna la 30% Amfibolit, Granit, Granodiorit, Nisip și pietriș, Roci carbonatice .
– ROCI TARI 19,4 Mil. T
-ROCI CARBONATICE 17,0 Mil. T
-NISIP ȘI PIETRIȘ 53,6 Mil. mc .

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 107 din 5 septembrie 2002
Art.1
(1) Se infiinteaza Administratia Nationala “Apele Romane” …..”in scopul administrarii, pastrarii integritatii si al protectiei patrimoniului public de interes national care constituie infrastructura Sistemului national de gospodarire a apelor si pentru gospodarirea durabila a resurselor de apa, care reprezinta monopol natural de interes strategic.
LEGEA APELOR NR. 107/1996 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE:
Art. 33
(4) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale necesare interesului public local, în limita cantitatii maxime de 5.000 mc pe an, se acorda autoritatii administratiei publice locale prin autorizatia de gospodarire a apelor. Aceasta autorizatie se elibereaza anual, la cererea consiliilor locale.
(4.1) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenta ca: viituri, precipitatii care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodarii individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantitatii maxime a 2.000 mc/an, se acorda pe baza notificarii de începere a executiei, emisa de directiile de ape.
LEGEA NR.400/2005 DE APROBARE A OUG NR. 73/2005 ANEXA 3
MECANISMUL ECONOMIC SPECIFIC domeniului gospodaririi durabile a resurselor de apa:
ART. 3
(1) Dreptul de a utiliza resursele gestionate de Administratia Nationala “Apele Romane”, ca institutie publica, se obtine in baza abonamentului de utilizare/exploatare incheiat cu operatorul unic.
(2) Abonamentul-cadru de utilizare/exploatare se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul gospodaririi apelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Administratia Nationala “Apele Romane” va incheia abonament de utilizare/exploatare cu utilizatorii de apa, conform solicitarii acestora, in limitele prevederilor din actele de reglementare a folosintei din punct de vedere al gospodaririi apelor, ȘI NU DE EXPLOATARE A NISIPURILOR ȘI PIETRIȘURILOR, FARA NICIO PREVEDERE LEGALA. Administrația Nationala Apele Române în caliatate de operator unic al resurselor de apă încheie abonamente de utilizare/exploatare a resurselor minerale, atribut legiferat la ANRM prin Legea minelor nr. 85/2003
LEGEA NR. 112/2006
3. La articolul 16 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins, se extinde si la terasele râurilor:
“j) deschiderea si exploatarea in zonele de terasa a punctelor de extractie a nisipurilor si pietrisurilor fara aviz de gospodarire a apelor, respectiv fara autorizatie de gospodarire a apelor.”
Hotarârea de Guvernul nr. 632/2007
Art. 1. – (1) Se aprobă închirierea de către Administraţia Naţională „Apele Române” a unor bunuri imobile, respectiv terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă, malurile acestora şi cuvetele lacurilor, precum şi imobile construcţii, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, prevăzute în paginile 118-379 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
ORDINUL 1222/2008 al Ministrului Attila Korodi
Art. 7. – (1) Documentaţia de închiriere se verifică şi se analizează de către comisia constituită în acest scop prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”. Propunerile comisiei se înaintează Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în vederea aprobării documentaţiei de închiriere.
(2) Comisia nu va aviza documentaţia de închiriere în situaţia în care nu există informaţiile privind situaţia juridică a imobilului sau imobilul este supus unor sarcini privilegii ori condiţii legale.


De reţinut este faptul că ANAR, prin administraţiile bazinale percep ACUM o taxă de minim 4,47 lei/m3 de balast exploatat de o societate, valoarea fiind facturată pe baza “Abonamentului de utilizare/exploatare agregate minerale” şi încasată pentru cantităţi de agregate minerale “livrate” ( adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Braşov), Nr. 299/2008, deci textul din Legea 400/2005 “Abonamentul de utilizare/exploatare cu utilizatorii de apa se completează prin interventia Administratiilor bazinale cu textul: ”cu agregate minerale” !, care a instituit în mod ilegal și abuziv taxa aferentă suprafeței perimetrului de exploatare care este scoasă la licitație prin oferă publică de minim 0,51 lei/mp (510.000 lei /Kmp) chiar dacă perimetrul este aferent unui permis/licență de exploatare sub jurisdicția Legii minelor nr.85/2003.
Această dublează taxa pe activitatea de exploatare de 0,025 lei/mp (25.000 lei/kmp), platita pentru suprafata perimetrului, care se face venit la bugetul de stat, prevazută de Legea minelor nr.85/2003.

La semnalarea de către Patronatul producătorilor de agregate minerale a acestui abuz, prin adresa nr. 1139/22.02.2013 ANAR a răspus: Ordinul nr. 1222/2008 prevede o procedură spacială de contestatare (pentru atribuirea suprafeței) și deoarece până în prezent nu au avut loc contestații nu vor modifica ordinul respectiv.

În concluzie:
1. ANAR, prin actele sale şi legislaţia ulterioară legii apelor încalcă al doilea obiect principal de activitate, acela de administrare şi exploatare a infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor, erijându-se în proprietar al avutului statului, resursele minerale, depăşind cadrul legal de gospodărire cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, şi trecând în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor minerale (a se vedea Art.38 din Ordinul Presedintelui ANAR nr.799/06.02.2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor ).
2. ANAR percepe o taxă pe metru cub de agregate minerale, în condiţiile în care agregatele minerale nu sunt obiectul legii apelor, nu deţin permise sau licenţe de exploatare şi nu plătesc redevenţă minieră pentru acestea. Taxa percepută de ANAR se constituie venit propriu.
3. taxele ANAR şi modul abuziv de tratare a legislaţiei, pentru crearea de venituri proprii, pun presiune pe preţul agregatelor minerale mărind preţul betonului şi implicit al construcţiilor, asigură o concurenţă neloială şi preferenţială pentru cei care lucrează pe notificări şi nu pe permise şi nu în ultimul rând asigură eludarea bugetului de stat.
4. având în vedere directiva europeană privind interzicerea exploatărilor de agregate în albii minore, ANAR s-a adaptat legislativ incluzând lucrările miniere de toate genurile (a se vedea Art.38 din Ordinul nr.799/06.02.2012), impunând studii de impact (obiect de activitate al agenţiilor de protecţie a mediului) şi documentaţii privind tehnologia de extracţie, adâncimi de extracţie, pilieri de siguranţă (obiect de activitate al ANRM), fără să se aibă în vedere că avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor ar trebui să se refere doar la limita de adâncime până la care se poate excava, pentru a nu degrada pânza freatică. Solicitarea de către ANAR a nenumărate acorduri, avize, certificate, studii, documentaţii, etc. pune o frână puternică activităţii miniere, prin creşterea costurilor şi prelungirea timpului de obţinere a unui permis/licență de exploatare.
5. la semnalarea de către Patronatul producătorilor de agregate minerale a acestui abuz, prin adresa nr. 1139/22.02.2013 ANAR a răspus: Ordinul nr. 1222/2008 prevede o procedură specială de contestatare (pentru atribuirea suprafeței) și deoarece până în prezent nu au avut loc contestații nu vor modifica ordinul respectiv.
Avându-se în vedere aspectele prezentate pentru asigurarea unor condiții legale de
exploatare a agregatelor de nisipuri și pietrișuri din albiile minore și terasele râurilor se impune o analiză asupra prevederilor legale cu stabilirea măsurilor cuvenite.

Presedinte CPR
Gheorghe Naghiu
Consilier economic,
Dr.geol. Laurentiu Bogatu

ADRESA A FOST TRANSMISA LA MINISTERUL MEDIULUI LA DATA RESPECTIVA.


*) Ordinul nr. 1222/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale Apele Române, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale Apele Române, precum și a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere și durata închirierii Ministru Attila KorodiText publicat în M.Of. al României.
Art. 6. – Documentaţia de închiriere se întocmeşte de către direcţia de ape în două exemplare şi se înaintează Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în vederea aprobării acesteia.
Art. 7. – (1) Documentaţia de închiriere se verifică şi se analizează de către comisia constituită în acest scop prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”. Propunerile comisiei se înaintează Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în vederea aprobării documentaţiei de închiriere.
(2) Comisia nu va aviza documentaţia de închiriere în situaţia în care nu există informaţiile privind situaţia juridică a imobilului sau imobilul este supus unor sarcini, privilegii ori condiţii legale.
ORDIN Nr. 799 din 6 februarie 2012
privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 7 martie 2012
ART. 3
Pentru exploatarea agregatelor minerale din cursurile de apă în zonele de frontieră, documentaţia tehnică pentru avizul de gospodărire a apelor necesar pentru emiterea permisului de exploatare cuprinde măsurile şi lucrările speciale prevăzute prin reglementările şi convenţiile încheiate de statul român cu părţile interesate. Pentru Dunăre şi cursurile de apă navigabile se vor prezenta avizul autorităţii de navigaţie şi celelalte avize şi acorduri legale.

ART. 27
(1) Pentru amenajări şi instalaţii de extragere şi prelucrare a agregatelor minerale din albii sau malurile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor şi bălţilor şi din terase documentaţia tehnică va cuprinde:
a) caracterizarea zonei de amplasare şi a zăcămintelor de agregate minerale supuse evaluării şi avizării;

b) contractul de închiriere a perimetrului aflat în domeniul public al statului de interes naţional din care se vor exploata agregatele minerale;
c) prezentarea procesului tehnologic de extracţie şi transport la staţia de sortare-expediţie, perimetrele de exploatare a balastului pe etape principale şi pilierii de siguranţă, lucrările de regularizare a albiei cursurilor de apă ce se impun ca urmare a exploatării balastului;
d) prezentarea utilităţilor şi a surselor de alimentare;
e) capacitatea de producţie; lista obiectelor balastierei; clasa de importanţă pentru apărarea de inundaţii;
f) studiul tehnic zonal care, pe baza analizei morfologiei albiei minore şi majore, a dinamicii şi evoluţiei albiei, cu precizarea limitelor de inundare, a transportului de aluviuni în suspensie şi târâte şi a măsurilor şi lucrărilor pentru stabilizarea albiei, să demonstreze că se încadrează în condiţiile prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Vor fi prezentate şi obiectivele existente în zonă, terenurile riverane şi zonele de restricţii, cu criteriile de constituire a acestora.
Pentru exploatările de balast din albiile situate în apropiere de captări de apă, poduri, podeţe, terasamente de căi de comunicaţii ori lucrări de apărare se va prezenta şi acordul beneficiarilor acestora, după caz;
g) studii hidrogeologice pentru precizări privind influenţele asupra resurselor de apă subterane;
h) elemente privind procesul tehnologic de exploatare:
h.1) capacitatea anuală de producţie;
h.2) perimetre de exploatare, pe etape, adâncimi de extracţie, pilieri de siguranţă;
h.3) lista obiectivelor care constituie unitatea de exploatare;
h.4) tehnologia de extracţie, sortare – transport – depozitare şi zonele de depozitare;
h.5) condiţii de curgere a apelor ca efect al extragerii balastului şi de refacere a terenurilor de pe care s-a extras balastul;
h.6) alimentarea cu apă şi lucrările pentru decantarea şi recircularea apelor de spălare;
h.7) canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
h.8) prezentarea căilor de acces la exploatarea de balast, la staţia de sortare şi, după caz, acceptul administratorului/proprietarului acestora;
i) ridicări topo periodice pentru urmărirea în timp a comportării albiei în zona balastierei şi a obiectivelor ce pot fi afectate (poduri, prize de apă etc.) şi programul de observaţii;
j) fişa perimetrului temporar de exploatare întocmită conform Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu prezentarea morfologiei albiei minore şi majore, a dinamicii şi evoluţiei albiei, cu precizarea limitelor de inundare şi a măsurilor şi lucrărilor pentru stabilizarea albiei;
k) pentru exploatarea agregatelor minerale din cursurile de apă în zonele de frontieră, documentaţia tehnică pentru avizul de gospodărire a apelor necesar pentru emiterea permisului de exploatare cuprinde măsurile şi lucrările speciale prevăzute prin reglementările şi convenţiile încheiate de statul român cu părţile interesate;
l) pentru Dunăre şi cursurile de apă navigabile se va prezenta avizul autorităţii de navigaţie şi celelalte avize şi acorduri legale.
(2) Pentru balastierele din terasă se vor mai prezenta:
a) planuri de situaţie;
b) încadrarea suprafeţei terenului la categoria corespunzătoare investiţiei;
c) certificat de urbanism care să prevadă în mod expres realizarea acestei investiţii pe terenul respectiv;
d) studiu hidrogeologic;
e) acceptul beneficiarilor lucrărilor existente în zona limitrofă ce pot fi afectate, după caz;
f) studiu de evaluare a impactului asupra mediului privind influenţa acestei activităţi asupra apelor subterane din zonă şi, respectiv, a captărilor din surse subterane;
g) studiu de inundabilitate, după caz.
(3) Adâncimea maximă de exploatare a agregatelor minerale trebuie să fie deasupra nivelului apelor subterane, cel puţin 1,00 m, astfel încât acoperământul resursei să nu fie afectat.

promovare online:

Postari recente:

promovare online:
3,071FaniÎmi place
5AbonațiAbonați-vă

Recomandate:

Evenimente: